Nhiều ổ dịch phát sinh, Bình Định siết chặt công tác phòng, chống dịch