Philippines ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ USD do dịch COVID-19