Phòng chống dịch bệnh trên động vật trong thời điểm cuối năm