Phụ nữ chịu ảnh hưởng từ COVID-19 nặng nề hơn so với nam giới