Quảng Nam thêm 64 F0, có 13 ca cộng đồng, một số ca là học sinh