Quảng Ninh: Yêu cầu về khai báo y tế đối với người trở về tỉnh từ vùng cấp độ 3, 4