Quốc hội Pháp thông qua quy định về việc áp dụng thẻ vắc xin