Quốc tế cùng Việt Nam ứng phó đại dịch

Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế…, đó là những bài học quan trọng, được đúc kết và chứng minh trong lịch sử chiến tranh cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong cuộc chiến mới với đại dịch Covid-19, bài học đó tiếp tục được vận dụng nhuần nhuyễn, tạo những cơ sở quan trọng để chiến thắng đại dịch.

Thứ tư, 04/08/2021 13:56

Thời sự