Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng