Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.788 tỷ đồng