Sau Thượng đỉnh Mỹ-Nga, EU chưa đạt đồng thuận về Thượng đỉnh EU- Nga