TP Hồ Chí Minh: Kiều bào tặng hơn 1.000 khóa học ngoại ngữ, kỹ năng sống cho thanh niên