Cập nhật tình hình Covid-19

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 06 tháng cho nhiều đối tượng

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nghĩa vụ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cũng sẽ được tạm dừng trong 6 tháng…

NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 6 tháng. Ảnh: BHXHVN

Cụ thể, NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Theo quy định hiện NLĐ đóng bằng 8% tiền lương tháng, NSDLĐ đóng bằng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: VietnamBiz

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP, thì NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng

Hiện hành, theo Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất của NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất, của NSDLĐ đóng bằng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH hằng tháng.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doi-song/tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-va-tu-tuat-trong-06-thang-cho-nhieu-doi-tuong-55545.html

Tags: Covid 19  |  BHXHVN Cụ  |  VietnamBiz Theo Nghị  |  Điều 85 Luật Bảo  |  Theo Nghị  |  CP Chính