Tân thủ tướng Bennett: Israel đã hết kiên nhẫn với phong trào Hamas