Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ khó khăn do COVID-19