Thầy lang bị tố cưỡng dâm bệnh nhân chữa hiếm muộn: Trần tình của những người trong cuộc