Tổng thống Ukraine tuyên bố chỉ chấp nhận gặp ông Putin, chỉ chấp nhận thảo luận một vấn đề