Từ ngày 3/12, dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch ra, vào Hải Phòng