Vaccine Pfizer/BioNTech vẫn có hiệu quả với biến thể Omicron