Văn Miếu có một tấm bia, sĩ tử nào cũng khấn vái mỗi mùa thi mà không biết đã vái nhầm

Thứ ba, 06/07/2021 18:04