Việt Nam dự kiến đóng góp vật tư y tế trị giá 5 triệu USD cho ASEAN