Vietnam Airlines kiến nghị xem xét thận trọng việc cấp phép thành lập hãng hàng không mới