Vĩnh Long không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân