Vĩnh Phúc cấp phát test nhanh Covid-19 cho các tổ liên gia tự quản