Vừa bảo đảm kỷ cương, vừa giữ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi