Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch